REM broni dziennikarkę przed gniewem samego prezydenta Mysłowic

| 18 wrz 2021  18:11 | Brak komentarzy

Warszawa, 17 września 2021 r.

Pan Dariusz Wójtowicz Prezydent Miasta Mysłowice

Szanowny Panie Prezydencie,

REM otrzymała od Pańskiego pełnomocnika skargę na niezgodne zarówno z prawem jak i zasadami etyki dziennikarskiej zachowanie Grażyny Haskiej, dziennikarza „Co Tydzień”, z prośbą o zajęcie stanowiska względem przedstawionej sytuacji. Załącznikami – z podkreśleniami kwestionowanych sformułowań – są liczne skany felietonów i jednego artykułu publicystycznego.

Czytamy w skardze, iż krytykowana dziennikarka w swoich felietonach notorycznie przekracza granice wolności wypowiedzi atakując w bezpardonowy sposób Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wojtowicza…, deprecjonuje i prowadzi obraźliwe rozważania na jego temat. Dowiadujemy się ze skargi, że dziennikarka nie spełnia wymogu szczególnej staranności wykazując brak obiektywizmu, tendencyjność, niedokładności, stwarzanie określonego klimatu psychicznego oraz stronniczość. (…) Informacje przekazywane przez dziennikarza powinny być zrównoważone i dokładne, tak aby czytelnik mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek oraz być przedstawiane we właściwym kontekście, opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Felietony Grażyny Haskiej odbiegają od tych wytycznych. I tak, dziennikarka w felietonie zatytułowanym „ Złoty wiek nepotyzmu w samorządzie” tendencyjnie (…) sugeruje , iż Prezydent w drodze nepotyzmu dostał nominację na członka rady nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Świętochłowicach w zamian za co ulokował w Radzie Mysłowickiej Spółki Komunalnej dyrektora PWIK w Świętochłowicach.

W wielu felietonach (skarga cytuje ich tytuły) dziennikarka dopuszcza się działań rażąco sprzecznych z etyką dziennikarską nawołując do usunięcia urzędującego Prezydenta z urzędu a przecież – stwierdza z mocą skarga do REM – niedopuszczalne jest podżeganie i nawoływanie przez dziennikarza do usunięcia z urzędu Prezydenta miasta.

W artykułach (tu kolejne tytuły felietonów) ich autorka stwarza niekorzystny dla Dariusza Wojtowicza klimat psychiczny oraz wykazuje się daleko idącą tendencyjnością oraz stronniczością używając sformułowań „Skoncentrował się na własnym dobrostanie”, „Pomagali w wyborach, to zapewnił im ważne i intratne stanowiska w mysłowickich strukturach. (…) Dziennikarka przedstawia prezydenta Mysłowic w sposób tendencyjny , stronniczy nieobiektywny kreując obraz Prezydenta jako człowieka popierającego nepotyzm, kierującego się partyjnym interesem, a przede wszystkim nawołuje do usunięcia go z Urzędu co – czytamy jeszcze raz – jest działaniem niedopuszczalnym.

REM zapoznała się z bogatym wyborem tekstów red. Grażyny Haskiej w „Co Tydzień”, przekazanym razem ze skargą. Stwierdza, że w artykule „Gdzie leży prawda”, jedynym w tym zestawie tekście publicystycznym, dotyczącym zarzutów, iż w mysłowickim domu dziecka mogło dochodzić do karygodnego traktowania dzieci, autorka w pełni spełniła wymogi obiektywizmu i rzetelności, niezbędne dla dochowania wierności zasadom etyki w tym gatunku dziennikarstwa. Kwestionowane pytanie, o to jak przeciwdziałały złu w domu dziecka „służby prezydenckie, zwłaszcza tego prezydenta”, jest w pełni uzasadnione, bo prezydent miasta interesował się warunkami życia mieszkających tam dzieci, odwiedzał je jako radny, spotykał się też z nimi sprawując obecną funkcję.

Wszystkie pozostałe przesłane REM teksty są felietonami, choć skarga określa je raz tak właśnie, a wiele razy jako artykuły. Felieton kieruje się własnymi prawami, autor felietonu może okazywać stronniczość, ironizować, przedstawiać wyłącznie własne zdanie i – wbrew zawartemu w skardze zarzutowi – wcale nie musi opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Oczywiście, także w felietonie nie wolno pisać nieprawdy. Trzeba protestować, gdy do tego dochodzi. Ale wspomniany i oceniany w felietonie jako świadectwo nepotyzmu fakt, że Pan, Panie Prezydencie, otrzymał stanowisko w radzie nadzorczej miejskiego przedsiębiorstwa w Świętochłowicach, później zaś ktoś ze Świętochłowic znalazł się w radzie miejskiej spółki w Myślenicach – nie został zdementowany w skardze.

Zastanawiające dla REM okazało się także kategoryczne i kilkakrotne podkreślane w skardze twierdzenie, iż niedopuszczalne jest podżeganie i nawoływanie przez dziennikarza do usunięcia z urzędu Prezydenta miasta. Widocznie są jakieś powody dla których dziennikarzom wolno domagać się ustąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, Francji, Polski, czy Warszawy, ale prezentowanie takich oczekiwań wobec prezydenta Mysłowic jest jednoznacznie niedopuszczalne – choć nikt w REM nie dostrzega żadnego takiego powodu.

REM stwierdza, że red. Grażyna Haska nie naruszyła w przedstawionych publikacjach zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów.

I jeszcze jedna uwaga. Według sformułowań tej skargi, dotyczy ona zachowania dziennikarki. W rzeczywistości zawiera ona zarzuty naruszenia zasad etyki dziennikarskiej. Dlatego ją rozpatrzyliśmy. Etykę zawodową dziennikarz naruszyć może tylko w publikacji (artykule, audycji radiowej, programie TV itd.), a nie w zachowaniu. Wyjaśniliśmy to odpowiadając na poprzednią Pańską skargę, z maja bieżącego roku, w której krytykował Pan red. Grażynę Haską, za zachowanie właśnie (poważne spóźnienie na umówione spotkanie z przedstawicielami władz miasta, obrażanie ich i ich gości). Podzieliliśmy Pańskie oburzenie w odpowiedzi (6 lipca br.). Teraz jednak, gdy dowiedzieliśmy się, jak wiele zarzutów naruszenia zasad etyki dziennikarskiej – bezzasadnych, jak stwierdziliśmy wyżej – miał Pan do dziennikarki „Co Tydzień” wcześniej (bo kwestionowane publikacje ukazały się przed nieszczęsnym spotkaniem majowym), trudno odeprzeć wrażenie, że przedstawione obecnie zarzuty mogły mieć wpływ na Pańską, a w konsekwencji i naszą, ocenę przebiegu tamtego spotkania.

Z poważaniem,

W imieniu Rady Etyki Mediów

Ryszard Bańkowicz

Przewodniczący REM

 

 

 

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM