V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców

| 5 maj 2014  21:08 | Brak komentarzy

V OKMM

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego i Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na

V Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców

Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów

oraz IV edycję warsztatów metodologicznych medioznawców

20–21 listopada 2014 r. (czwartek i piątek) Uniwersytet Warszawski, d. Centrum Informatyczne UW

We wstępie do jednej ze swoich ostatnich książek – Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza [2011] – wybitny medioznawca, śp. dr Karol Jakubowicz, z właściwym sobie dystansem stwierdził, iż wieszczony od kilku lat nieuchronny upadek mediów masowych, w szczególności prasy, jest mocno przesadzony. Zestawił poglądy zarówno obrońców tzw. starych mediów, jak i tych, którym można zarzucić technomiopię, a więc skłonność do przeceniania krótkofalowego oddziaływania nowej technologii i nieumiejętność przewidzenia długofalowych efektów. Rzeczone rozważania doprowadziły go trzech kluczowych dla współczesnych mediów pojęć: mediamorfozy, cyfryzacji oraz konwergencji.

Mediamorfoza, a więc kompleksowy proces transformacji środków komunikowania, od sygnałów dymnych i tam-tamu do multimediów, internetu i telefonu komórkowego [T. Goban-Klas, Społeczeństwo medialne, 2005: 10]. Jakubowicz zauważa jednak, że w literaturze poświęconej nowym technologiom dość powszechnie stosuje się model „kumulatywnej” zmiany medialnej (media późniejsze nie wypierały mediów wcześniej-szych), podczas gdy dzisiaj należy przyjrzeć się bardziej modelowi zmiany „substytucyjnej”, czyli procesom, w których nowe media i technologie cyfrowe zastępują media tra-dycyjne.

O zjawiskach mediamorfoz medialnych nie sposób dzisiaj mówić bez uwzględnienie cyfryzacji. Ta zaś – jak zauważa Jakubowicz – stanowi przyczynę konwergencji i stopniowo przekształca wszystkie media elektroniczne w tzw. nowe media, które są multimedialne, interaktywne, hipertekstualne i intertekstualne, modularne, wariancyjne, transkodowalne, podlegające automatyzacji oraz potencjalnie nielinearne (VOD) [zob. też L. Manovich, Język nowych mediów, 2006, oraz M. Lister i in., Nowe media. Wprowadzenie, 2009].

Wreszcie pojęcie konwergencji, czyli „wielkiej orkiestry mediów” [Jenkins, 2006]. To postępujący proces wzajemnego powiązania i przenikania się sieci telekomu-nikacyjnych, audiowizualnych i informatycznych [W. Pisarek, Słownik terminologii medialnej, 2006). W tym kontekście Jakubowicz celnie zauważa, iż coraz częściej konwergencja wiąże się z dematerializacją, czyli oderwaniem się mediów od swoich tradycyjnych nośników. Na dowód przytacza informację z maja 2011 r., kiedy to Amazon, największa księgarnia internetowa na świecie, ogłosiła prymat „e-książki”, gdyż sprzedaje więcej książek elektronicznych niż papierowych. Ponadto przypomina, iż świetnym przykładem dematerializacji medium w ramach postępujących procesów konwergencji jest internetowa dystrybucja muzyki w plikach MP3, zamiast na CD czy płytach gramofonowych.

Powyższe uwagi zmuszają do refleksji, a może nawet do rekapitulacji wielu teorii medioznawczych, modeli oraz typologii. Na naszych oczach internet przestaje być li tylko siecią połączonych ze sobą komputerów. Stał się prymarnym zasobem wiedzy i rozrywki. Głównym punktem odniesienia w ocenie otaczającej jego użytkowników rzeczywistości. Można rzec, że internet spod znaku web 2.0 to swoisty styl życia, sposób postrzegania, rozumienia i przetwarzania otaczającego nas świata – tego realnego i wirtualnego. To sprawia, że klasyczne podziały mediów masowych również przestają być ostre, a dla wielu badaczy nawet archaiczne. Telewizor nie jest bynajmniej tym samym urządzeniem, co jeszcze parę lat temu. Dzisiaj jest to centrum multimedialne, łączące w sobie funkcje telewizji, komputera, radia czy prasy. Możemy też spojrzeć na powyższe procesy od drugiej strony. Mianowicie weźmy pod uwagę dzisiejsze tablety i smartfony. Czym byłyby dla człowieka XX w.? Telewizorami poddanymi miniaturyzacji? Może radioodbiornikami z kolorowym wyświetlaczem? A może komputerem, tyle tylko, że mobilnym, małym, bardziej personalnym, interaktywnym niż wysłużone pecety? W tej perspektywie nie bez znaczenia jest również silna personalizacja współczesnych mediów, które dostosowują się nie tyle do grup odbiorców, co raczej do każdego z nas z osobna i wszystkich razem. Ponadto obserwujemy dziś dynamicznie postępującą indywidualizację mediów, które stają się dobrem/usługą na zamówienie. Tu i teraz. To spostrzeżenie nieuchronnie potwierdza fakt, że w dzisiejszych czasach zasada trzech jedności – czasu, miejsca i akcji – bezpowrotnie odchodzi do lamusa. Nie tylko dlatego, że zmieniają się technologie, ale dlatego, że zmienia się również sposób korzystania z nich. My – odbiorcy mediów – również się zmieniliśmy!

Właśnie tym problemom i zagadnieniom chcielibyśmy poświęcić jubileuszową – bo już piątą – Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców.

Jak co roku, obok obrad plenarnych odbędą się również warsztaty metodologiczne medioznawców – IV edycja. Badacze z całej Polski będą obradować w trzech sekcjach: badań sposobów użytkowania mediów, badań recepcji przekazów medialnych oraz badań produkcji przekazów medialnych.

IV edycja warsztatów metodologicznych

Podobnie jak w zeszłym roku, obok obrad plenarnych V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, które będą miały miejsce 21 listopada (piątek), chcemy Państwa serdecznie zaprosić na IV już edycję warsztatów metodologicznych –20 listopada (czwartek). Jak co roku, proponujemy trzy grupy warsztatowe:

 1. Analiza konwersacyjna – w tej grupie warsztatowej chcielibyśmy, aby uczestnicy przećwiczyli – wraz z prowadzącym warsztaty ekspertem – sposoby prowadzenia analizy konwersacyjnej, w tym m.in. przygotowywanie materiału ba-dawczego, rozpisywanie kontekstów, odnotowywanie kluczowych osi, rozpoznawanie dynamiki konwersacji etc.
  Prowadzący: DR RADOSŁAW SOJAK – adiunkt w Zakład Interesów Grupowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego zainteresowania naukowo-badawcze ogniskują się wokół socjologii wiedzy, teorii socjologicznej, analizy dyskursu, tajności jako kategorii socjologicznej, zakulisowego wymiaru życia społecznego. Doktorat pt. Socjologia wiedzy w poszukiwaniu perspektywy ogólnej teorii społeczeństwa napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Zybertowicza z UMK. W latach 2004-2007 był zastępcą Dyrektora Instytutu Socjologii UMK ds. dydaktycznych. Od 1997 roku członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Stypendysta Fulbrighta (1998), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000) oraz tygodnika Polityka w ramach akcji Zostańcie z Nami! (2006). Autor rozprawy pt. Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa (Wrocław 2004) oraz współautor  wspólnie z Danielem Wicentym  pracy Zagubiona rzeczywistość. O społecznym konstruowaniu niewiedzy (Warszawa 2005). Redaktor wielu tomów zbiorowych oraz autor kilkudziesięciu artykułów w języku polskim i angielskim w różnych czasopismach naukowych. Od 2007 roku członek rady redakcyjnej Polish Sociological Review.
 2. Analiza sekwencyjna – ta grupa warsztatowa będzie zajmowała się przede różnymi podejściami w analizowaniu przekazów medialnych w perspektywie ilościowej, ze szczególnym uwzględnieniem analiz z zakresu kwantyta-tywnej lingwistyki.
  Prowadzący: PROF. DR HAB. ADAM PAWŁOWSKI –
  polski filolog, bibliotekarz, specjalizujący się w komunikacji medialnej, zarządzaniu informacją, językoznawstwie kwantytatywnym oraz metodologii badań; nauczyciel akademicki związany z uczelniami we Wrocławiu i Jeleniej Górze. Na co dzień pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują metodologię badań ilościowych języka (badania modeli sekwencyjnych struktur językowych, analiza zawartości, lingwistyka korpusowa), zagadnienia z pogranicza nauk ścisłych i humanistyki, naukę o mediach i komunikacji, politykę językową oraz zarządzanie informacją. W ostatnich latach prowadził m.in. badania potencjału naukowego Dolnego Śląska, ewaluację atrakcyjności oferty edukacyjnej uczelni dolnośląskich oraz analizę procesu komunikacji tegoż regionu. Jest członkiem International Quantitative Linguistics Association, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Societas Humboldtiana Polonorum.
 3. Analiza semiologiczna – w ostatniej grupie warsztatowej chcielibyśmy zachęcić uczestników do refleksji nad znaczeniami (semiotyką) poszczególnych pojęć, konstruktów i obrazów obecnych w przestrzeni medialnej. Chcielibyśmy, aby uczestnicy prześledzili sposoby badania sensów wybranych kategorii funkcjonujących w dyskursie publicznym, ich struktur asocjacyjnych oraz przede wszystkim mitycznych.
  Prowadzący: DR EMANUEL KULCZYCKI – filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej. Stara się wspierać ruch Otwartej Nauki. Obronił pracę doktorską pt. Komunikacja jako dyscyplina praktyczna. Na blogu Warsztat badacza pisze o narzę­dziach badaw­czych, pro­gra­mach kom­pute­ro­wych oraz prze­pi­sach praw­nych regu­lu­ją­cych pracę naukową, a przede wszystkim stara się objaśniać to, jak zrozumieć procesy funkcjonowania i zarządzania nauką. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt Czas Zawodowców). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Jestem współzałożycielem Culture and Communication Research Group.

Obrady w każdej z sekcji warsztatowych poprowadzi specjalista, ekspert, który w swojej praktyce badawczej niejednokrotnie musiał rozwiązywać przeróżne problemy natury metodologicznej, chcąc zbadać interesujące go zjawisko jak najlepiej, w sposób jak najbardziej wiarygodny. Już teraz prowadzimy rozmowy z różnymi badaczami o uznanej renomie. Obiecujemy, iż do 15 września 2014 r. zostaną Państwo poinformowani o tym, kto będzie prowadził poszczególne sekcje.

Serdecznie zapraszamy badaczy i teoretyków mediów wszystkich uczelni wyższych oraz różnych instytutów badawczych i firm rozsianych po całej Polsce do wspólnego spotkania i interaktywnej wymiany doświadczeń badawczych podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców oraz IV edycji warsztatów metodolo-gicznych.

Terminarz, zgłoszenia, opłata konferencyjna

Prosimy, aby formularze zgłoszeniowe przesyłać do dnia 30 września 2014 r. Zgłoszenia wysyłać mogą nie tylko prelegenci, ale również osoby chcące uczestniczyć w warsztatach metodologicznych (w tym wypadku liczy się termin zgłoszenia – nade-słania formularza; liczba miejsc w każdej z trzech sekcji warsztatowych jest ograniczona), na adres: konferencja.medioznawcza@id.uw.edu.pl.

Zgłoszone referaty zostaną poddane konkursowi. Do 31 października 2014 r. komitet organizacyjny zdecyduje o tym, które referaty zostaną wygłoszone podczas konferencji. Niedoszli prelegenci będą mieli szansę, aby złożyć swój tekst do monografii podsumowującej temat konferencji.

Do dnia 31 października 2014 r. na stronach Organizatorów (www.fsd.edu.pl iwww.id.uw.edu.pl/dzialy/badania/strona/v-okmm) zostanie ogłoszony program obrad plenarnych.

Opłata za udział w V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców oraz IV edycji warsztatów metodologicznych medioznawców wynosi 350 złotych. Opłata za uczestnictwo tylko w IV edycji warsztatów metodologicznych – 250 złotych; za uczestnictwo tylko w obradach plenarnych – 120 złotych. Opłaty prosimy uiszczać w terminie do dnia 31 października 2014 r. na numer konta: 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724  (szczegóły w  formularzu zgłoszeniowym).

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medio-znawców oraz IV edycji warsztatów metodologicznych! Do zobaczenia w stolicy!

Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego

mgr Halina Grażyna Oblas-Fadlallah                       

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW

prof. dr hab. Marek Jabłonowski


Kontakt

Organizator i prowadzący OKMM i warsztaty metodologiczne: dr Tomasz Gackowski, Zastępca dyrektora ID UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą e-mail: tomasz.gackowski@id.uw.edu.pl

mgr Anna Krawczyk, Instytut Dziennikarstwa UW e-mail: akrawczyk@uw.edu.pl

Prowadzący: DR EMANUEL KULCZYCKI: filozof, komunikolog i bloger, który
zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej.
Stara się wspierać ruch Otwartej Nauki. Obronił pracę doktorską pt.
Komunikacja jako dyscyplina praktyczna. Na blogu Warsztat badacza pisze
o narzę­dziach badaw­czych, pro­gra­mach kom­pu­te­ro­wych oraz
prze­pi­sach praw­nych regu­lu­ją­cych pracę naukową, a przede wszystkim
stara się objaśniać to, jak zrozumieć procesy funkcjonowania i
zarządzania nauką. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt Czas
Zawodowców). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu
doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Rady Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW, Krajowej Rady Bibliotecznej
przy MKiDN oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w
zakresie filozofii i ich upowszechniania). Od wielu lat współpracuje z
wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Jestem współzałożycielem
Culture and Communication Research Group.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński 4/2023  
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...