Azrael: Czas na smoleńską prawdę

| 10 maj 2013  21:26 | Brak komentarzy

rogalski-300x231Wywiady i spo­tka­nia radiowe i tele­wi­zyjne mece­nasa Rafała Rogal­skiego są tylko mar­gi­ne­sem sprawy waż­niej­szej – zakoń­cze­nia kariery medial­nej, ale przede wszyst­kim anty­mo­ral­nej Anto­niego Macie­re­wi­cza, czło­wieka, który przez osta­nie 3 lata post­po­no­wał pamięć 96 tra­gicz­nie zmar­łych Pola­ków. Tak, wiem, że znaczny pro­cent Pola­ków ma na ten temat inne zda­nie, ale ozna­cza to tylko to, że uczci­wość – przede wszyst­kim kato­licka – nie jest w naszym pań­stwie zbyt silna…

Macie­re­wicz od trzech lat buduje popu­lar­ność PiS-u i Jaro­sława Kaczyń­skiego na smo­leń­skiej tra­ge­dii. Mece­nas Rogal­ski przez pewien czasu budo­wał rów­nież tę teo­rię. Przy­zwo­itość jed­nak kazała mu patrzeć nie na media i na wła­sną karierę, ale na pro­stą prawdę. Do tego nie dora­sta jesz­cze, co ze smut­kiem widać, 2/3 posłów par­la­men­tar­nych Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści i dużo wię­cej zwo­len­ni­ków tej par­tii. Dla­czego? Być może rów­nież dla­tego, że Kościół kato­licki, cichy zwo­len­nik tej par­tii, rów­nież nie potrafi tej pro­stej, ale brud­nej moral­no­ści odda­lić– jako zwy­kłego kłamstwa.

Nie­któ­rzy jed­nak widzą drogę wyj­ścia z tego impasu – to powrót do pamięci o Lechu Kaczyń­skim i jego wspa­nia­łej żonie, Marii. Może czas przy­po­mnieć o ich przy­zwo­ito­ści, uczci­wo­ści, szkie­le­cie moral­nym, o tym, jak przez lata jego kaden­cji odbu­do­wy­wana była pro­stota moralna i pro­stota pamięci? Dziś w to miej­sce działa sekta smo­leń­ska, na czele któ­rej stoi jego brat, ale rów­nież, nie­stety, córka. Mate­ria­łem są białe księgi Macie­re­wi­cza i zara­biane i wyda­wane przez niego pie­nią­dze. Jak długo jesz­cze? I dla­czego takich ludzi, jak mece­nas Rogal­ski jest jed­nak tak mało w Polsce?

Jaro­sław Kaczyń­ski, jeżeli wresz­cie i poli­tycy i media – także te robiące na kata­stro­fie smo­leń­skiej wła­sne brudne biz­nesy, ostat­nio łącz­nie z tele­wi­zją pry­watną – zro­zu­mieją do czego dążą, straci główną linię poli­tyczną. Tak jak straci wkrótce pamięć o bra­cie. Wtedy już naprawdę zosta­nie sam. Wygrany dziś jest i będzie, póki tego Jaro­sław Kaczyń­ski nie zro­zu­mie, Antoni Macie­re­wicz. To nie będzie jed­nak zwy­cię­stwo Pyr­rusa – to będzie brudne zwy­cię­stwo na gro­bie 96 ludzi…

Azrael

Źródło: Studio Opinii

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • POLECAMY

  Dziennikarz Olsztyński
  1-2/2024
     
  BEZPIEKA WIECZNIE ŻYWA Trafiamy na książkę Jacka Snopkiewicza „Bezpieka zbrodnia i kara?”, wydaną wprawdzie przed trzema laty, ale świeżością tematu zawsze aktualna. „Bezpieka” jest panoramą powstania i upadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, urzędu uformowanego na wzór radziecki w czasach stalinizmu.

  Więcej...


  Wojciech Chądzyński: Wrocław, jakiego nie znacie Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku.

  Więcej ...


  Magnat prasowy, który umarł w nędzy 17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Ilustrowanego Kuryera Codziennego – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej.

  Więcej ...


  Olsztyńscy dziennikarze jako pisarze Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia. W mijającym roku ukazało się sześć nowych książek autorów z tego grona. Czym mogą się pochwalić?

  Więcej ...  Wyścig do metali rzadkich Niedawno zainstalowany w Warszawie francuski wydawca Eric Meyer (wydawnictwo o dźwięcznej nazwie Kogut) wydał na przywitanie dwie ciekawe pozycje, z których pierwszą chcemy przedstawić dzisiaj. To Wojna o metale rzadkie francuskiego publicysty Guillaume Pitrona, jak głosi podtytuł Ukryte oblicze transformacji energetycznej i cyfrowej.

  Więcej...

   

 • RADA ETYKI MEDIÓW

 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • ***

 • FACEBOOK

 • ARCHIWUM

 • Fundusze UE

  Komitety Monitorujące Reprezentacja Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest pełnoprawny, członkiem Komitetów Monitorujących programy krajowe i programy regionalne. Aby wypełnić wszystkie wymogi postawione przed Stowarzyszeniem Dziennikarzy podajemy skład poszczególnych Komitetów Monitorujących.

  Więcej...