REM odpowiedziała na skargę na TVN

| 30 paź 2018  09:35 | Brak komentarzy


Zamieszczamy odpowiedź REM na skargę na TVN, wniesioną przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie.

***

Ks. Piotr Gaj
proboszcz, prezes Rady Parafialnej
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy
w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa
Pan Igor Chalupec, wiceprezes Rady
Pani Joanna Keber – skarbnik
Pan Przemysław Florianowicz-Błachut – sekretarz

Szanowni Państwo,
W skardze do Rady Etyki Mediów z 28 czerwca 2018 r. wskazują Państwo na „niezgodne z przepisami prawa i zasadami etyki dziennikarskiej postępowanie Piotra Bakalarskiego, dziennikarza serwisu internetowego tvnwarszawa.tvn24.pl, oraz Mateusza Sosnowskiego, redaktora naczelnego serwisu tvn.24, w związku z opublikowaniem w dniu 5 marca 2018 r. w serwisie internetowym TVN Warszawa artykułu >Chwalą się remontem kościoła, a projekt placu w zamrażarce<„. Zdaniem Państwa dziennikarze naruszyli trzy zasady zawarte w Karcie Etycznej Mediów: zasadę prawdy („poprzez opublikowanie nieprawdziwych i nieścisłych informacji na temat działań Parafii w związku z remontem kościoła Świętej Trójcy i placu Małachowskiego, a także poprzez odmowę sprostowania błędnych informacji”), zasadę obiektywizmu („poprzez uniemożliwienie Parafii przed publikacją zajęcia stanowiska w odniesieniu do poruszonych w artykule kwestii”) i zasadę szacunku i tolerancji („poprzez zamieszczenie nieścisłych informacji w sposób naruszający dobra osobiste parafii oraz jej proboszcza„)

Rada Etyki Mediów zapoznała się z kwestionowanym artykułem i argumentami zawartymi w uzasadnieniu skargi. Uznała, że do meritum sprawy najtrafniej odnoszą się trzy z nich. Pierwszy – że artykuł sugeruje, iż parafia blokuje projekt rewitalizacji warszawskiego placu Małachowskiego dla realizacji własnych celów. Drugi – że z artykułu wynika, iż remont kościoła Świętej Trójcy był możliwy dzięki przekazaniu przez władze stolicy dotacjiwynoszącej 800 tys. zł. Trzeci – że redakcja odmówiła zamieszczenia przedstawionego przez parafię sprostowania.

ad 1) Autorzy skargi stwierdzają, że nieprawdą jest jakoby modernizacja placu nie doszła do skutku z powodu „oczekiwań proboszcza parafii„, że – wbrew temu stwierdzeniu w artykule serwisu tvn24 – „parafia jest orędownikiem remontu placu Małachowskiego i od lat podejmuje wysiłki w celu realizacji tego projektu, a także wielokrotnie deklarowała wolę współpracy w tym zakresie z miastem, oraz zaangażowanie się, także finansowe, w ten projekt„.

Ad. 2) Autorzy skargi zwracają uwagę, iż przyznana przez ratusz 800-tysięczna dotacja stanowi jedynie skromną część kosztów remontu kościoła, na który parafia, dzięki ofiarności wiernych, zgromadziła 14,5 mln zł. Nie zasługuje więc parafia na przypisywanie jej roli „niewdzięcznego petenta

Ad 3) Zdaniem autorów skargi odmowa zamieszczenia przez serwis TVN przekazanego jej przez parafię sprostowania była całkowicie bezpodstawna.

Rada Etyki Mediów uznała, iż najistotniejsza jest tu odmowa zamieszczenia sprostowania, zwłaszcza w sytuacji, w której – jak informują REM autorzy skargi – przed zamieszczeniem artykułu redakcja serwisu TVN „nie podjęła chociażby próby uprzedniego uzyskania stanowiska parafii w tej sprawie„. Pan Mateusz Sosnowski, dyrektor Działu Portale Informacyjne TVN, w piśmie do parafii, w którym tłumaczy odmowę zamieszczenia sprostowania, nie twierdzi, że było inaczej, że dziennikarz przed publikacją kwestionowanego artykułu kontaktował się z parafią (lub starał się o taki kontakt) dla uzyskania stanowiska „drugiej strony”. Zawiera natomiast pismo p. Sosnowskiego wymówki mające uzasadnić odmowną decyzję redakcji. Pan Sosnowski tłumaczy ją więc tym, że sprostowanie nie zawierało stosownych podpisów reprezentantów parafii. Cóż stało na przeszkodzie poproszeniu ich, by złożyli podpisy? Usprawiedliwiając odmowę zamieszczenia sprostowania p. Sosnowski przypomina, też że „zgodnie z art. 31 ust. 1 Prawa Prasowego wniosek o sprostowanie powinien zostać skierowany do redaktora naczelnego właściwego dziennika lub czasopisma„, zaś autorzy sprostowania skierowali je do „Redaktora Naczelnego serwisu tvn24.pl”. „co nie wskazuje prawidłowego adresata wniosku – redaktora naczelnego jednostki odpowiadającej za emisję i publikację materiału prasowego„. To już – zdaniem REM – wymówka kompromitująca autora odmowy zamieszczenia sprostowania i redakcję serwisu TVN, bo powołując się na literę przepisu Prawa Prasowego p. Sosnowski stara się sprawiać wrażenie, jakby całkowicie nie rozumiał jego intencji. Polega ona na tym – wyjaśnijmy – by wniosek o sprostowanie kierować do szefa redakcji. Tak właśnie postąpiła parafia. Oczekując od niej uprzedniego poznania nazw funkcji przydanych przez TVN członkom kierownictwa serwisu i odmawiając zamieszczenia sprostowania, bo nie zostało wysłane do „redaktora naczelnego jednostki odpowiadającej za emisję i publikację materiału
prasowego„, p. Sosnowski mówi między wierszami: nie zamieścimy sprostowania, bo nie chcemy.

Takie stanowisko redakcji uzasadniałoby stanowczą reakcję REM – a więc wytknięcie naruszenia stosownych zasad Karty Etycznej Mediów przez redakcję serwisów informacyjnych TVN.

Powstrzymał REM przed tą reakcją fakt, że chociaż redakcja serwisu TVN odmówiła zamieszczenia sprostowania i upamiętniła w annałach REM tę odmowę kuriozalną argumentacją p. Sosnowskiego – racje parafii zawarte w sprostowaniu zostały w przeważającej mierze przedstawione przez serwis tvn24.pl – w następującym akapicie który zamyka kwestionowany artykuł:

„Po publikacji artykułu Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie opublikowała komunikat, w którym przekonuje, że posiada dokumentację dowodzącą jej zaangażowania, także finansowego, w projekt, i wolę dalszych rozmów z władzami miasta. Podkreśla, że jest zdecydowanym orędownikiem rewitalizacji placu. Wyjaśnia, że wydała na remont kościoła 20 milionów złotych, z czego 14,5 miliona stanowiły środki własne, a miejska dotacja wyniosła jedynie 800 tysięcy złotych (4 procent nakładów poniesionych w latach 2016-2017)”.

Zamieszczenie tego wyjaśnienia, choć nienazwanego sprostowaniem i niespełniającego oczekiwań autorów skargi, nie tłumaczy nagannego postępowania redakcji serwisu tvn.24.pl w przedstawionych kwestiach, ale sprawia, iż Rada Etyki Mediów nie podzieliła stanowiska autorów skargi i nie uznała wskazanych w niej osób za winnych naruszenia zasad etycznych dziennikarstwa.

W imieniu Rady Etyki Mediów
Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący REM

 

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 3/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM