PARADOWSKA: „Niepokorni” we własnym gronie

| 21 stycznia 2013  13:19 | Brak komentarzy

Janina Paradowska

Czy­tam i oczom nie wie­rzę. W tym roku będą dwa bale dzien­ni­ka­rzy, jeden jak daw­niej, cha­ry­ta­tywny na Poli­tech­nice War­szaw­skiej, drugi dzien­ni­ka­rzy „nie­po­kor­nych” w kra­kow­skim Gran­dzie. Czyżby dla­tego, że do wawel­skich krypt blisko?

Oka­zuje się, że już nie tylko nie warto roz­ma­wiać, także taniec nie we wła­snym nie­po­kor­nym śro­do­wi­sku kala zapewne moral­nie, cho­ciaż tego do końca nie dopo­wie­dziano. „Nie­po­korni” balo­wać więc będą, aby zade­mon­stro­wać „nie­za­kła­mane przez media main­stre­amowe obli­cze ludzi defi­niu­ją­cych swoje poglądy jako kon­ser­wa­tywne lub pra­wi­cowe”, a bal ma być wyłącz­nie dla tych, któ­rzy nie tylko potra­fią się bawić, ale potra­fią też być krytyczni”.

Przy­znają Pań­stwo, że pod­bu­dowa ide­olo­giczna jest mocna, cho­ciaż mam pewien kło­pot, jak owa kry­tyka będzie wyglą­dała w trak­cie balu – będzie się tylko narze­kać, że na przy­kład orkie­stra źle gra, co będzie prze­ja­wem daleko posu­nię­tego kry­ty­cy­zmu – Tusk rzą­dzi tak źle, że nawet żadna orkie­stra nic porząd­nie zagrać nie potrafi. Czy może poja­wią się też trans­pa­renty z hasłami anty­rzą­do­wymi? Może ktoś prze­bie­rze się za Komo­ru­skiego czy mor­dercę Tuska? A może poja­wią się liczne maski Putina z tro­ty­lem na rękach? Pro­blem w tym, że bal ma poka­zy­wać „praw­dziwe obli­cze”, a więc maski są z góry wyklu­czone. Może więc jako ele­ment sce­no­gra­fii. Tu zresztą można zna­leźć spore pole do popisu. Czy głów­nym ele­men­tem sce­no­gra­fii nie mogłaby być smo­leń­ska brzoza, pod którą zabrzmią patrio­tyczne pie­śni? Może w kom­ple­cie z innymi praw­dzi­wie pol­skimi drze­wami, które tak udat­nie wyli­czył na jed­nym ze swych rysun­ków Hen­ryk Sawka – wierzba pła­cząca, roz­darta sosna, smo­leń­ska brzoza, tysiąc­letni dąb?

Może też nie­po­kor­ność prze­jawi się zupeł­nie ina­czej. Oto grają walca, a my wszy­scy tań­czymy tango (w dodatku koniecz­nie kry­tycz­nie), bo niby dla­czego mamy wyka­zy­wać pokorę wobec zachcia­nek orkie­stry? Gdzieś prze­cież ową nie­po­kor­ność trzeba wyka­zać. Cie­kawe też kto w pierw­szej parze otwo­rzy bal. Że będzie jakiś polo­nez – to pra­wie pewne. Może popro­wa­dzi go para­pre­mier Gliń­ski, który na razie nie­wiele ma do roboty, bo wpraw­dzie chciałby się dorwać do sej­mo­wej mów­nicy, ale nie ma pew­no­ści, czy mu się to uda, może mieć nawet pew­ność, że mu się to nie uda, a jakaś rekom­pen­sata, za zbyt małą uwagę , jaką do jego waż­nej postaci przy­wią­zują main­stre­amowe media, zde­cy­do­wa­nie się mu należy. Kan­dy­da­tów jest zresztą sporo, bo, jak rozu­miem, poli­tycy też będą zapro­szeni, oczy­wi­ście poli­tycy rów­nież nie­po­korni tacy, jak na przy­kład Antoni Macie­re­wicz. Skoro na bal w War­sza­wie przy­cho­dzą poli­tycy, to Kra­ków pod tym wzglę­dem nie może być gor­szy. Oso­bi­ście cie­kawa jestem, czy pojawi się Jan Maria Rokita, a może Jaro­sław Gowin, też prze­cież nie­po­korny, tyle że z więk­szym umia­rem. Ale sito kwa­li­fi­ka­cyjne jest gęste. Two­rzą go pano­wie Sakie­wicz i Kar­now­ski, nie wia­domo, czy Gowin się na Sali zmie­ści. Może tylko na miej­sca sto­jące, bez sto­lika. Zapo­wiada się po pro­stu nie­zły ubaw.

Mam jed­nak poważną obawę zwią­zaną z owym przed­się­wzię­ciem, czy aby ten pro­jekt balowy wpi­su­jący się w nurt pań­stwa alter­na­tyw­nego, pań­stwa dru­giego obiegu nie będzie dążył do tego, aby Kra­ków uczy­nić znów sto­licą, zwłasz­cza praw­dzi­wych Pola­ków, patrio­tów. Bo prze­cież pre­zy­dencka para już na Wawelu jest, jakieś miej­sce na Skałce dla czo­ło­wego lite­rata jesz­cze się znaj­dzie, Pan­teon Naro­dowy w budo­wie i pomniki sta­wiać można dość łatwo pod warun­kiem nie przy­twier­dza­nia do pod­łoża w spo­sób bar­dziej trwały, tak jak choćby posąg Jana Pawła II na Wawelu, lub nawet przy­twier­dza­jąc porząd­nie, jak Pio­tra Skargę szpe­cą­cego uro­czy Plac. św. Mag­da­leny. Jest też Muzeum Lot­nic­twa, a więc może i miej­sce dla wraku się znaj­dzie. Same zalety, a mia­sto to spo­kojne, takie co wiele znie­sie. W dodatku z tra­dy­cjami takimi, że War­szawa nie może się rów­nać, tyle że rzą­dzi tam lewi­cowy pre­zy­dent Jacek Maj­chrow­ski. Ale prze­cież nie będzie rzą­dził wiecz­nie, a wtedy stać się może to, przed czym ostrze­gał kie­dyś pio­sen­karz Andrzej Siko­row­ski, wzdy­cha­jąc: „nie prze­no­ście nam sto­licy do Kra­kowa”. Otóż wezmą i prze­niosą. Na począ­tek będzie bal. Dobrze jest bowiem od balu zacząć każde wiel­kie dzieło. Wcale nie jest powie­dziane, że orkie­stry grają tylko na Titanicu.

 

Janina PARADOWSKA
Tekst pochodzi ze serwisu internetowego StudioOpinii.pl.

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 2/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM