Odpowiedź REM w sprawie artykułu ARiMR

| 23 Cze 2021  13:56 | Brak komentarzy

Warszawa, 22 czerwca 2021 r.

Pan Paweł Wojcieszak
Dyrektor Biura Prasowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szanowny Panie Dyrektorze,

Skarga – pisze Pan do REM – dotyczy zamieszczonego 10 maja 2021 r. na portalu farmer.pl artykułu ARiMR „oświadcza” w sprawie tekstu „W ARiMR obsłużą wszechstronnie…” poświęconego oświadczeniu, w którym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska ustosunkowuje się do pytań i twierdzeń zawartych w artykule Marzeny PokoryKalinowskiej „W ARiMR obsłużą wszechstronnie…” z 8 października 2020 r.(…)

Zamiast zapowiedzianym oświadczeniem Prezes ARiMR, artykuł rozpoczyna się polemiką redaktor Marzeny Pokory-Kalinowskiej z jego fragmentami. Samo oświadczenie Prezes ARiMR opublikowane jest na końcu tekstu, w formie skanu, (…) którego odczytanie jest dużo trudniejsze niż treści polemiki (nawet po powiększeniu skanu), podczas gdy polemika autorki stanowi przejrzysty tekst – czcionka jest duża i lektura nie nastręcza trudności.

Pańskim zdaniem czytelnik powinien mieć prawo zapoznać się najpierw z treścią oświadczenia, a dopiero później z polemiką z jego treścią, więc zastosowana w publikacji konstrukcja stawia interes redakcji przed dobrem odbiorcy. Dlatego do zarzutu naruszenia przez dziennikarkę zasady wolności i odpowiedzialności – mającego wynikać z odmiennego potraktowania tekstu dziennikarki i oświadczenia, którego ten tekst dotyczy – dołącza Pan zarzut naruszenia zasady pierwszeństwa dobra odbiorcy.

Artykuł red. Marzeny Pokory-Kalinowskiej z października ubiegłego roku wytykał ARiMR tolerowanie faktu, że wskazani z imienia i nazwiska prawnicy, zatrudnieni w tej agencji na dyrektorskich stanowiskach, łączą to zajęcie z pracą w kancelariach adwokackich, gdzie zajmują się tym samym czym w ARiMR.

Dziennikarka wskazywała, że ich kancelarie specjalizują się w obsłudze prawnej rolnictwa i oferują usługi w sprawach, z którymi interesanci zwracają się też do ARiMR. Pytała, czy nie prowadzi to do nieuchronnych konfliktów interesów, czy prawnicy zatrudnieni i w Agencji i w kancelarii adwokackiej nie obsługują tych samych osób – jako dłużników i klientów ARiMR, oraz, w ramach prywatnej praktyki, działając z kolei jako ich obrońcy przed Agencją? Był to więc znaczący tekst, wymagający reakcji ARiMR.

Stanowi ją właśnie oświadczenie ARiMR, do którego odniosła się dziennikarka w artykule z 10 maja br., będącym przedmiotem Pańskiej skargi. Stwierdza, że w oświadczeniu tym: Agencja nie znalazła podstaw do zakwestionowania prawdziwości podanych stwierdzeń, a Pani prezes nie podważa faktu prowadzenia przez wymienionych w tekście panów podwójnej działalności i reklamowania jej w Internecie.

Ocena zasadności podniesionych w Pańskiej skardze zarzutów wobec red. Marzeny Pokory Kalinowskiej i portalu farmer.pl, wymaga ustalenia, jaki charakter ma oświadczenie ARiMR.

We wstępie pani prezes Szymańska pisze, że Agencja wnosi o jego bezpłatne opublikowanie w portalu farmer.pl w tym samym dziale, w którym został opublikowany sporny artykuł, w miejscu widocznym dla czytelników, przy użyciu takiej samej czcionki co do rozmiaru, rodzaju i stylu, jaki zastosowano w przedmiotowym artykule, przez okres udostępniania spornego artykułu na portalu internetowym farmer.pl. Te formalne wymogi, przytoczone też w Pańskiej skardze do REM, sugerują, że ARiMR uważa swoje oświadczenie za sprostowanie, bo odnoszą się one właśnie do sprostowań, które redakcje muszą zamieszczać. Jednak nie jest to sprostowanie, bo nie spełnia wymaganych warunków. Prawo Prasowe stwierdza, że sprostowanie może być tylko dwa razy dłuższe niż artykuł, do którego się odnosi. Artykuł red. Marzeny Pokory-Kalinowskiej miał 3419 znaków (ze spacjami), półtorej strony tekstu. Oświadczenie ARiMR ma 14 stron. Prawo Prasowe ściśle wyznacza również, ile czasu może upłynąć od publikacji kwestionowanego artykułu do złożenia sprostowania. Na sformułowanie swego oświadczenia ARiMR potrzebowała prawie siedmiu
miesięcy, nie dochowując wymaganego dla sprostowań terminu.

Oświadczenie Agencji nie jest więc sprostowaniem, portal farmer.pl nie miał obowiązku jego zamieszczenia. Opublikował je, za co ARiMR powinna mu być wdzięczna, choć rzeczywiście forma tej publikacji była mało czytelna. Agencja mogła też zaprezentować oświadczenie na swojej stronie internetowej, czego nie zrobiła. Żądanie, by farmer.pl uczynił to za nią na własnych łamach jest, zdaniem REM nieuzasadnione.

REM stwierdza więc, że zarzuty naruszenia zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów przez red. Marzenę Pokorę-Kalinowską i portal farmer.pl są bezpodstawne.

Słabością licznych rolniczych portali internetowych – zauważa REM przy tej okazji – są skromne standardy ich dziennikarstwa. Niektórych publikowanych tekstów nie dotknął adiustator, nie mógł widzieć korektor, choć obaj byli niezbędni. Nagminna jest kryptoreklama firm związanych z rolnictwem, powielana za materiałami rozsyłanymi do redakcji przez agencje PR, bezrefleksyjna postawa wobec komunikatów agencji państwowych obsługujących ten sektor. Nie jest całkowicie wolny od tych przywar i farmer.pl. Ale w tym portalu jest jednak miejsce także dla tekstów wytykających niedomagania, błędy i nieprawidłowości, zwłaszcza w zarządzaniu i obsłudze rolnictwa przez państwo, patrzących tej władzy na ręce, do czego nie nawykła i co ją – jak w tym przypadku – zaskakuje. Artykuły red. Marzeny PokoryKalinowskiej – dotyczące właśnie ARiMR, ale także na przykład Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jego spółki Elewarr, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyróżniają autorkę, a z nią i portal farmer.pl, wysokim poziomem rzetelnej publicystyki.

Z poważaniem,

W imieniu Rady Etyki Mediów
Ryszard Bańkowicz
Przewodniczący REM

Komentarze

Pozostaw komentarz:

 • Dziennikarz Olsztyński 2/2021

 • DEBATA

  PO/PiS – 20 lat później. Zapis debaty online
  W styczniu minęła 20 rocznica powstania PO, a w maju swój jubileusz 20-lecia obchodzić będzie PiS – partie, które w dwóch ostatnich dekadach całkowicie zdominowały nasz system polityczny, dając początek zupełnie nowego okresu w historii Polski.
  Czytaj więcej...
 • POLECAMY

 • ***

 • UCHWAŁY ZG SDRP

  • UCHWAŁA nr 2/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie głosowania drogą mailową

  14 kwietnia 2020 r.

  1. W sytuacji nadzwyczajnej, a taką jest wprowadzony w Polsce 23 marca 2020 roku stan epidemii z wieloma ograniczeniami , nie istnieje możliwość przeprowadzenia obrad Zarządu Głównego SDRP w trybie statutowym.

  2. Internet umożliwia odbycie obrad online i podejmowanie uchwał drogą mailową.

  3. Na czas stanu epidemii, ewentualnie stanu klęski żywiołowej lub stanu nadzwyczajnego, aż do odwołania, uchwały Zarządu Głównego , Prezydium ZG i zarządów oddziałów podejmowane będą w drodze indywidualnego imiennego głosowania mailowego.

  4. Uchwala wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  ( Przyjęta jednogłośnie)

  ***

  • UCHWAŁA nr 3/2020 Zarządu Głównego SDRP w sprawie przedłużenia kadencji władz SDRP

  14 kwietnia 2020 r.

  1. Z powodu trwającego stanu epidemii w Polsce, restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu zgromadzeń, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie członków SDRP, uchyla się Uchwałę ZG nr 1/2020 z 4 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w oddziałach i zwołania X Zjazdu Delegatów SDRP.

  2. W związku z tym, w stanie wyższej konieczności, automatycznie zostaje przedłużona kadencja władz SDRP w tym Zarządu Głównego, Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oraz analogicznie zarządów oddziałów, oddziałowych komisji rewizyjnych, rzeczników dyscyplinarnych i dziennikarskich sądów terenowych.

  3. Termin X Zjazdu Delegatów SDRP oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej, w zależności od stanu epidemii, zostanie ustalony w terminie późniejszym.

  4. Uchwała wchodzi w życie w trybie natychmiastowym.

  (Przyjęta jednogłośnie)

  • UCHWAŁA nr 4/2020 ZARZĄDU GŁÓWNEGO w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku
  1. 1. Przedłużający się okres pandemii w kraju uniemożliwia przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkich szczebli, zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
  3. 3. Niniejsza uchwała jest aneksem do uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
  4. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej uchwały o przedłużeniu kadencji władz SDRP. Za przyjęciem uchwały głos oddali: Jerzy Domański, Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkowski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, Wojciech Domagała, Danuta Parol – Półkola, Stanisław Wojnarowic, Ryszard Poradowski, Marek Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz Krupa. Większością głosów uchwała została podjęta.    
 • PRACA BIUR

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.
  Niestety, epidemia Covid 19 okazuje się bardziej przewlekła niż przypuszczaliśmy. A województwo mazowieckie ciągle plasuje się w czołówce nowych zakażeń. Dlatego, wbrew zapowiedziom, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich - zdecydowaliśmy się przedłużyć stan zwieszenia normalnej pracy biura Zarządu Warszawskiego i Zarządu Głównego SDRP przy Foksal 3/5.
  W tej sytuacji zapytania, wnioski i prośby do nas prosimy nadal kierować pocztą elektroniczną pod adresy:
  • Oddział Warszawski: sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl
  • Zarząd Główny: zg.sdrp@poczta.internetdsl.pl
  Pozostaje także kontakt telefoniczny pod numerami:
  • 22 826 79 45
  oraz
  • 22 827 87 15
  gdzie można nagrać swoją informację lub pytanie. Odpowiemy na nie niezwłocznie po odsłuchaniu wiadomości.
  Natomiast do spraw pilnych służy numer:
  • 518 938 100.
  Za jego pośrednictwem można także umówić spotkanie w biurze np. dla opłacenia składek, odbioru legitymacji lub innych sytuacji koniecznie wymagających osobistego kontaktu.
  O dalszych ewentualnych zmianach w działaniu naszego biura, a także innych ważnych dla naszego środowiska sprawach będziemy informować mailowo oraz na naszych stronach internetowych: Oddziału Warszawskiego: www.dziennikarzerp.pl Zarządu Głównego: www.dziennikarzerp.org.pl
 • ***

 • Wojciech Chądzyński: „Wrocław, jakiego nie znacie”
  Teksty drukowane tutaj ukazywały się najpierw w latach 80. ub. wieku we wrocławskim „Słowie Polskim”, nim zostały opublikowane po raz pierwszy w formie książkowej w 2005 roku. Czytaj więcej...

  ***

  Magnat prasowy, który umarł w nędzy
  17 grudnia 1910 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – najważniejszego dziennika w historii polskiej prasy. Jego twórca – pochodzący z Mielca – Marian Dąbrowski w okresie międzywojennym stał się najpotężniejszym przedsiębiorcą branży medialnej w Europie środkowej. Czytaj więcej...
 • ***

  witryna4
  To miejsce przeznaczamy na wspomnienia dziennikarzy. W ten sposób staramy się ocalić od zapomnienia to, co minęło...

  Przejdź do Witryny Dziennikarskich Wspomnień

  ***

 • PARTNERZY

  infor_logo


 • FACEBOOK

 • Międzynarodowa Legitymacja Dziennikarska

  legitymacja Członkowie naszego stowarzyszenia mogą uzyskać legitymacje dziennikarskie (International Press Card) Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ (IFJ), z siedzibą w Brukseli.
 • Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy


  Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją członkowską Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.
 • ARCHIWUM